Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nakaz zapłaty? Badz wolny od długów - sprzeciw od nakazu zapłaty.

Szereg firm windykacyjnych kieruje do sądu sprawy przedawnione w całości, bądź częściowo. Często również wszczynane jest postępowanie egzekucyjne na podstawie „starych” tytułów wykonawczych co do których przedawnieniu uległy w znacznej części odsetki. Aby uchylić się od obowiązku zapłaty wystarczy złożyć odpowiednio przygotowane pismo procesowe – w formie sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty, bądź wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym. Wówczas nakaz zapłaty, wyrok jest uchylany w całości bądź w części a wierzyciel nie może zastosować przymusu egzekucyjnego [ nie może skierować sprawy do komornika sadowego ]

1. W ramach naszej działalności dokonujemy bezpłatnej analizy pozwu , nakazu zapłaty / wyroku, prowadzonego postępowania egzekucyjnego
2. Zaopiniujemy zasadność złożenia sprzeciwu / zarzutów do nakazu, czy też wszczęcia powództwa przeciwegzekucyjnego
3. Sporządzimy sprzeciw, pozew lub odpowiedź na pozew.
4. Pośredniczymy w razie potrzeby w wyborze i znalezieniu odpowiedniego profesjonalnego prawnika ( adwokata, radcę prawnego.

Wprowadzone z dniem 31 grudnia 2014 roku zmiany przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze mają na celu ułatwienie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości (konsumenckiej). Upadłość konsumencka, jako instytucja prawa upadłościowego otrzymała nowe możliwości i tym samym możliwość skorzystania z zawartych w niej zagadnieniach prawnych przez szerszy krąg osób. W samym 2015 roku ogłoszono ponad 2100 upadłości konsumenckich, co w porównaniu z poprzednimi latami oznacza ogromny wzrost. Upadłość konsumencka w nowym wydaniu działa i stanowi nieocenioną pomoc dla tysięcy zadłużonych konsumentów. Prawidłowo wykorzystana pozwala na całkowite oddłużenie się konsumenta i umożliwia powrót do normalności, bez egzekucji komorniczych i wiecznych walk z wierzycielami. Co więcej, pod pewnymi warunkami można uwolnić się także od długów z zamkniętej działalności gospodarczej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Naszych klientom Kancelaria Nasza wprowadziła usługę doradztwa a także merytorycznego przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Celem naszych działań jest w oparciu o nowe przepisy jest pomoc dłużnikowi i umożliwienie mu powrotu do normalnego życia.

Kancelaria Nasza tworzy zespół osób, które poprzez swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi obrotu gospodarczego prowadzi również w imieniu swoich klientów negocjacje z wierzycielami mające na celu znaczne obniżenie wysokości zobowiązań do zapłaty, czy też ustalenie dogodnego sposobu spłaty. W ramach tych czynności często również wykorzystywana jest instytucja obrotu wierzytelnościami. Obrót ten polega na tym, iż w ramach współpracy z podmiotami trzecimi dokonywany jest zakup wierzytelności od wierzycieli Naszych klientów i w pełnej współpracy z Naszym klientem dokonywana jest restrukturyzacja jego zobowiązań polegająca na ustaleniu dogodnego harmonogramu spłat. W tym czasie egzekucja zostaje zawieszona, a klient otrzymuje czas i nowe możliwości, aby zorganizować środki niezbędne do spłaty swoich zobowiązań.